Våra ställningstaganden

Här hittar du Fairtrade Sveriges ställningstaganden i aktuella frågor som rör hållbar handel och mänskliga rättigheter.

Inför COP28: Stå upp för klimaträttvisa

Ställningstagande från Fairtrade International, Fair Trade Advocay Office och WFTO

Småbrukare i länder med utbredd fattigdom står i frontlinjen för den klimatkris som de bidragit minst till att skapa. De måste få tryggare inkomster, bättre tillgång till klimatfinansiering och möjlighet att utforma klimatåtgärder som berör dem. Utan en hållbar världshandel finns ingen klimaträttvisa. Det skriver Fairtrade International tillsammans med World Fair Trade Organisation och Fair Trade Advocacy Office i ett nytt ställningstagande inför COP 28.

 • Klimatprogram måste möta jordbrukssamhällens behov
 • Klimatfinansiering måste vara lättillgänglig
 • Klimatfinansieringen måste finansiera åtgärder för både klimatanpassning och utsläppsminskning
 • Handelspolitiken måste skydda mänskliga rättigheter och miljö
 • Rättvisa livsmedelssystem behövs för en trygg livsmedelsförsörjning
 • Företag måste ta sitt ansvar för att bli en del av klimatlösningen

Läs mer här:

Ställningstagande från CONCORD

Som rika aktörer med stora utsläpp av växthusgaser behöver Sverige och EU visa starkt ledarskap för klimaträttvisa under FN:s klimatförhandlingar i december. Det är uppmaningen från Fairtrade Sverige och 26 andra medlemsorganisationer i CONCORD till Sveriges arbetsgrupp för Miljö- och klimaträttvisa inför COP28. I ett gemensamt uttalande lyfter CONCORD-medlemmarna rekommendationer till Sverige och EU inom fyra områden:

 • Minska utsläppen drastiskt och avveckla fossila bränslen
 • Säkra klimatfinansiering till anpassning, skador och förluster
 • Bidra till meningsfullt deltagande och inkluderande beslutsfattande
 • Tackla klimat- och naturkriserna tillsammans

Läs mer här:

CSDDD får inte undergräva internationella konventioner och överenskommelser

Med anledning av de trilogförhandlingar som pågår gällande CSDD-direktivet (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) tydliggör fem civilsamhällesorganisationer sina förväntningar på svenska beslutsfattare. För Fairtrade Sverige, Swedwatch, Oxfam, ForumCiv och Naturskyddsföreningen är det viktigt att kommande EU-direktiv respekterar – och inte undergräver – internationell lagstiftning, konventioner och multilaterala överenskommelser relevanta för ett företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Undertecknade organisationer lyfter särskilt dessa punkter:

 • Kraven på due diligence måste skärpas
 • Kraven måste omfatta hela värdekedjan
 • Alla mänskliga rättigheter måste inkluderas
 • Tillgång till rättvisa och civilrättsligt ansvar måste säkras
 • Konsultationer med intressenter ska vara obligatoriska
 • Kraven avseende klimat och miljö måste stärkas
 • Bekämpande av klimatförändringar måste inkluderas
 • Finanssektorn måste inkluderas

Läs mer här:

Handel – ett effektivt verktyg för utvecklingssamarbete och utrikeshandel

Sveriges regering vill knyta utrikeshandel och utvecklingssamarbetet närmare varandra. För att bidra till att ansatsen blir så bra som möjligt har Fairtrade Sverige tillsammans med WeEffect tagit fram sex policyrekommendationer:

 • Använd utrikeshandel som medel för att nå biståndspolitiska mål, inte tvärtom.
 • Skapa förutsättningar för marknadsutveckling som främjar välstånd lokalt och hållbara handelsrelationer globalt.
 • Säkerställ att syftet med handelsrelaterat utvecklingsarbete är att stärka de mest utsattas försörjning och trygghet.
 • Verka för att näringslivets investeringar tryggar livsmedelsförsörjningen och långsiktigt stärker motståndet mot kriser.
 • Stärk marginaliserade producenters möjligheter att möta EU-lagstiftningens tuffare hållbarhetskrav
 • Bygg reformagendan på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet från näringsliv, civilsamhälle och myndigheter.

Läs mer här:

Öppet brev om vikten av att inkludera levnadsinkomster i CSDDD

Fairtrade har tillsammans med 70 organisationer runt om i världen publicerat ett öppet brev riktat till EU:s medlemsstater och beslutsfattare för att lyfta vikten av att levnadsinkomster tas med i EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). För att fler människor ska kunna lämna fattigdomen bakom sig och leva värdiga liv med en tillfredsställande levnadsstandard och för att minska negativa effekter på mänskliga rättigheter och miljö måste löner och inkomster längst ut i de globala värdekedjorna öka.

Läs brevet här: