Höstkampanjen

Den 5–18 oktober 2020 samlar vi butiker, företag, organisationer, Fairtrade-diplomerade kommuner och regioner, och andra engagerade i en kampanj. Gemensamt sätter vi fokus på att det aldrig kan bli för mycket Fairtrade.

I Sverige ökar konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter för varje år. Var nionde kopp kaffe, varannan ros och var sjätte banan som säljs är Fairtrade-märkt. Det är bra, men vi kan mycket bättre.

Vad är grejen med så mycket Fairtrade? Jo, när vi handlar mer, påverkar vi mer. Fairtrade bidrar till ekonomisk trygghet, skolgång, hållbara jordbruksmetoder och jämställdhet. På köpet kommer handlingskraft. Det kan aldrig bli för mycket Fairtrade, helt enkelt.

I Fairtrades webbutik kan du beställa eller ladda ner kampanjmaterial.

Det kan aldrig bli för mycket hållbart jordbruk!

Jordens arter dör ut i snabbare takt än någonsin och klimatförändringarna hotar världens mattillgång. Det rapporterade FN förra året.

För att bromsa massutrotningen av arter och minska klimatförändringarnas effekter krävs en omställning till ett mer hållbart jordbruk. Fairtrade arbetar för att främja biologisk mångfald, exempelvis genom kriterier mot avskogning, och uppmuntrar till ekologisk produktion genom ett extra prispåslag till odlarna.

Kaffeodlare planterar klimatresistenta kaffebuskar.

Med hjälp av utbildning från Fairtrade har odlare i Colombia lyckats plantera mer motståndskraftiga kaffebuskar. Foto: Fairtrade Tyskland

Dessutom får odlarna stöd i att bedöma vilka klimatrisker de står inför och utbildning i hur de kan anpassa jordbruket, såsom att växla till mer klimatresistenta grödor. En rapport från Greenwich University visar att Fairtrade-certifierade kaffeodlare har bättre förutsättningar att hantera klimatförändringar.

De globala hållbarhetsmålen kräver att vi hejdar förlusten av biologisk mångfald och tar till omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Ett sätt att bidra är att välja Fairtrade.

Ta del av fler odlarberättelser på Fairtrade Sveriges Youtube-kanal.

Det kan aldrig bli för mycket jämställdhet!

Kvinnor står för hälften av världens matproduktion, men har sämre tillgång till mark, teknologi och utbildning. Mer jämställda förhållanden skulle, enligt FN, generera en ökad livsmedelsproduktion: Om kvinnliga jordbrukare får samma förutsättningar som männen skulle mer än 100 miljoner fler människor slippa gå hungriga. Jämställdhet är inte bara ett mål i sig. Det är också en förutsättning för en demokratisk och hållbar utveckling – och för att utrota fattigdom.

En kvinna talar med de anställda på en rosplantage i Kenya.

Agnes Chebii, rosodlare, ser till att de anställda på plantagen är informerade om sina rättigheter. Foto: Fairtrade Tyskland

Fairtrade jobbar aktivt för att stärka kvinnors inflytande och självbestämmande. Fairtrades kriterier är utformade för att förhindra ojämlikhet mellan könen, bland annat genom förbud mot könsdiskriminering och krav på föräldraledighet. Utbildningssatsningar såsom Fairtrades ledarskapsskola för kvinnor har bidragit till att fler kvinnor nått ledarskapspositioner – och fått mer inflytande i jordbruket.

Jämställdhet är ett av de globala utvecklingsmålen. När du väljer Fairtrade-märkta varor bidrar du till en världshandel där kvinnor får egen makt att förändra sina liv genom ökade inkomster, utbildningsmöjligheter och ledarskap. Det kan aldrig bli för mycket jämställdhet!

Det kan aldrig bli för mycket skolgång!

Världen över är det totalt 258 miljoner barn i skolåldern som inte går i skolan. Den främsta orsaken är fattigdom. Samtidigt är 152 miljoner barn fast i barnarbete – och som ett resultat av coronapandemin riskerar antalet att öka för första gången på 20 år.

Fairtrade är den enda certifieringen med ett uttalat mål att motverka fattigdom. Fairtrades minimipris bidrar till en stabilare familjeekonomi eftersom odlarna alltid får en betalning som minst täcker produktionskostnaden. Dessutom genererar försäljningen en Fairtrade-premie som odlarna bestämmer hur de ska investera. I många fall används den just för att bekosta skolavgifter, skolbyggnader, skolskjuts och läromedel.

En lärare står inför en klass med skolbarn i ett klassrum.

Kakaokooperativet ECAKOG i Elfenbenskusten använde Fairtrade-premien till att bygga en skola i Gbelie. Foto: Fairtrade Tyskland

Utbildning är det mest effektiva sättet att ta sig ur fattigdom. Enligt de globala målen för hållbar utveckling ska alla barn få möjlighet att gå i skolan senast år 2030. Du kan bidra till förändring – genom att välja Fairtrade-märkta varor nästa gång du handlar.

Det kan aldrig bli för mycket ekonomisk trygghet!

I dag lever cirka tio procent av världens befolkning i extrem fattigdom. Många arbetar med att odla varor såsom kaffe, bomull och bananer. Trots långa och slitsamma arbetsdagar tjänar de inte tillräckligt för att tillgodose basala behov. Det här vill Fairtrade ändra på.

Fairtrade handlar om fattigdomsbekämpning genom en mer hållbar världshandel, så att alla människor ska kunna leva på sitt arbete. På certifierade plantager får de anställda en garanterad minimilön som succesivt ska höjas. Och tack vare Fairtrades minimipris får odlare alltid en betalning som minst täcker produktionskostnaden. Den tryggheten gör det lättare för dem att planera sin framtid.

En man i skyddsutrustning tvättar bananer på en plantage.

Fairtrade arbetar för att alla certifierade bananplantager ska ge de anställda en lön som det går att leva på. Foto: Nicholas Södling

Fairtrade ger människor verktyg för att med egen kraft ta sig ur fattigdomen, genom långsiktiga handelsrelationer och bättre möjligheter att konkurrera på världsmarknaden.

Det globala hållbarhetsmålet ”Ingen fattigdom” kräver en världshandel med respekt för mänskliga rättigheter och miljön – det är därför det aldrig kan bli för mycket Fairtrade.